Algemene voorwaarden

Artikel 1:

De opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn, C.Q. bij minderjarigheid de opdracht te
hebben gegeven met toestemming door (één van) zijn/haar ouder(s) of voogd(en).

Artikel 2:

De opdrachtgever staat ervoor in, dat alle aan het optreden vereiste vergunningen en/of
ontheffingen met de daarbij verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn.
Het ontbreken en/of intrekken van enige vergunning of ontheffingen is voor rekening van
de opdrachtgever en zal nimmer gelden als onmacht. De verschuldigde Buma/Stemraen/of Sena rechten komen voor rekening van de opdrachtgever die tevens voor de
afdracht zorg draagt. De opdrachtgever vrijwaart Dj-michiel.nl voor hetgeen uit voormelde
hoofde aan Buma/Stemra en/of andere partijen dient te worden voldaan.

Artikel 3:

De opdrachtgever draagt zorg voor een ordelijk verloop van het optreden, met name door
tijdig zodanige maatregelen te treffen als dit voor de veiligheid van Dj-michiel.nl,
het personeel en het publiek nodig is. De opdrachtgever staat in voor de veiligheid van
Dj-michiel.nl , van de medewerkers van Dj-michiel.nl, de aanwezige apparatuur of welke
andere vorm van inventaris dan ook. Wanneer de show, al dan niet tijdelijk, wordt
onderbroken en/of beëindigd, houdt Dj-michiel.nl desalniettemin het recht op de volledige
overeengekomen contractsom.

Artikel 4:

Indien Dj-michiel.nl op weg naar het adres, waar het optreden zal plaatsvinden,
moeilijkheden ondervindt van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat
men niet op de overeengekomen plaats van het optreden zal kunnen zijn, zal Dj-michiel.nl
zo spoedig mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever en deze in kennis stellen en
zonodig een vervanger regelen tegen de zelfde overeengekomen contractsom.

Artikel 5:

In het geval dat Dj-michiel.nl als gevolg van ziekte, ongeval of enige andere onvoorziene
omstandigheid het overeengekomen optreden niet kan uitvoeren, zal Dj-michiel.nl hiervan
zo spoedig mogelijk de opdrachtgever in kennis stellen en zonodig een vervanger regelen
tegen de zelfde overeengekomen contractsom. In geen geval kan de opdrachtgever
aanspraak maken op enige vergoeding ontstaan door onder andere inkomstenderving.

Artikel 6:

De overeengekomen contractsom dient minimaal 14 dagen voor het optreden op onze
rekening te staan, tenzij formeel anders overeengekomen.

Artikel 7:

De opdrachtgever zal een offerte van de boeking ontvangen van Dj-michiel.nl. Wanneer er
binnen 7 dagen geen reactie volgt neemt Dj-michiel.nl aan dat deze boeking niet zal
plaats vinden.

Artikel 8:

Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk in geval
van overmacht, door de opdrachtgever ten genoegen aan Dj-michiel.nl aan te tonen. In
alle andere gevallen dient de opdrachtgever de navolgende vergoeding aan Dj-michiel.nl
te voldoen. De administratiekosten voor deze gebeurtenis bedraagt dan €85,-. Wanneer u
binnen 38 dagen annuleert is de vergoeding van u aan Dj-michiel.nl 25% van het
overeengekomen totaalbedrag, binnen 21 dagen 50% van het overeengekomen
totaalbedrag en binnen 72 uur 100% van het totaalbedrag. Een rekening volgt nadat men
bekend heeft gemaakt te willen annuleren. Indien u op dat moment al betaald heeft, krijgt
u uiteraard het deel waar u recht op hebt teruggestort.

Artikel 9:

De opdrachtgever verleent toestemming aan Dj-michiel.nl voor het maken C.Q. doen
maken van reclame tijdens de show, tenzij uitdrukkelijk formeel anders overeengekomen.
Hetzelfde geldt voor het maken van foto’s van het feest en het plaatsen hiervan op onze
website en socials.

Artikel 11:

De opdrachtgever maakt het mogelijk dat Dj-michiel.nl minimaal 1 uur voor aanvangstijd
onbelemmerd toegang heeft tot de locatie.

Artikel 12:

De prijsstellingen omschreven in de aangeleverde offertes C.Q. prijslijsten zijn vrijblijvend,
in euro’s.

Artikel 13:

Dj-michiel.nl produceert meer dan 85dB en er is dus kans op gehoorschade. De gasten
dienen zich hier zelf tegen te beschermen. Dj-michiel.nl is hier niet aansprakelijk voor.
Voor andere schade of ongevallen kunnen wij alleen aansprakelijk gesteld worden indien
het onze fout is. Wanneer het de fout C.Q. schuld is van iemand anders, is Dj-michiel.nl
hier niet aansprakelijk voor. Indien Dj-michiel.nl toch aansprakelijk wordt gesteld terwijl dit
de fout C.Q. schuld is van een gast, zijn de kosten voor de opdrachtgever.

Artikel 14:

Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij, vanaf de
dag waarop het verzuim is ingetreden, het beschuldigde bedrag en nalatigheidrente aan
de opdrachtgever verschuldigd. Deze nalatigheidrente is gelijk aan de wettelijk rente,
vermeerderd met twee procentpunten, met een minimum van 12% per jaar. Meerwerk en
andere onvoorziene kosten, zoals parkeerkosten, komen voor rekening van de
opdrachtgever en zullen achteraf op basis van nacalculatie gefactureerd worden.

Artikel 15:

Wijzigingen dienen uitsluitend schriftelijk of telefonisch ingediend te worden.
Dit is mogelijk via ons e-mailadres: boekingen@dj-michiel.nl
of via ons telefoonnummer: 0622564732

Technische rider Dj-Michiel.nl

• 1 Pioneer XDJ-XZ Dj Controller
OF 3 Pioneer CDJ-2000 NXS2 (allen met elkaar gelinked) 1 Pioneer DJM-900 NXS2
• 1 Shure SM58 draadloze microfoon
• 1 hoge kwaliteit monitor waarbij het volume vanaf het mengpaneel regelbaar is;
DJ booth hoogte van 100 cm, niet lager;
• Alle apparatuur moet veilig zijn en goed werken;
• De apparatuur moet volgens het schema in bijlage 1 worden gepositioneerd en als
volgt worden aangesloten :
Speler A op kanaal 1, Speler B op kanaal 2, Speler C op kanaal 3
Bijlage 1


• Verlies of schade aan de apparatuur van de DJ, veroorzaakt door de organisator, is de
directe financiële verantwoordelijkheid van de organisator.

Hospitality rider Dj-Michiel.nl

• 2 Cola Zero • 6 Spa Rood • 2 Red Bull light
• Diverse consumpties voor de DJ en crew in overleg
• 1 Parkeergelegenheid in de nabijheid van de locatie